Chenzira Friendship bracelet set – green

B-0334 xx 5